Westerloseweg 1 , 2440 Geel
Contacteer ons

Algemene voorwaarden

A. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen de “verkoper” genaamd ‘ Certo bvba’ met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Kapelstraat 52 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) onder het nummer 0881.867.976 en eenieder die een aankoop verricht via de website www.certo-espresso.be
 2. Onder ‘koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Certo bvba in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Certo bvba gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Certo bvba een koop- of andersoortig  overeenkomst via de webshop wenst aan te gaan.  Onder ‘koper’ wordt ook verstaan degene die opdracht geeft en voor wiens rekening producten en/of diensten worden geleverd.
 3. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing.
 4. Op alle door Certo bvba gedane aanbiedingen, offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.  Alle geschillen tussen betrokken partijen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in België.
 5. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen er Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of diensten.  Deze gelden boven de Algemene Voorwaarden, mochten er verschillen tussen bestaan, tenzij anders is bepaald. 
 6. Afwijkingen op één of meerder bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden kan enkel als het uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Certo bvba en de koper.  Alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.
 7. Certo bvba behoudt zich het recht voor toekomstige bestellingen de Algemene Voorwaarden en/of Aanvullende voorwaarden op elk ogenblik aan te passen en/of aan te vullen.
 8. Door het accepteren van een aanbod, het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht – ongeacht welk communicatiekanaal is gebruikt - aanvaardt de koper deze voorwaarden zonder enig voorbehoud.

 

B. Aanbod, offertes en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Een op naam gemaakte offerte is twee weken geldig, tenzij een andere termijn vermeld staat in de offerte. 
 3. Een overeenkomst komt tot stand zodra Certo bvba een bestelbevestiging overhandigt aan de koper of deze verzendt naar het door de koper opgegeven e-mail adres.  De koper en Certo bvba komen uitdrukkelijk overeen dat bij elektronische communicatie een geldige overeenkomst tot stand komt, ook als een handtekening ontbreekt.     

 

C. Prijzen

 1. Alle vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief handels- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Handels- en/of verzendkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld.
 4. De koper is de prijs verschuldigd die Certo bvba in de bestelbevestiging (zie artikel B.3 van deze Algemene Voorwaarden) heeft meegedeeld.  Fouten in de prijsopgave zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na het tot stand komen van de overeenkomst door Certo bvba worden gecorrigeerd.    

 

D. Betaling

 1. Bij bestellingen via de website van Certo bvba kan de koper betalen door gebruik te maken van :
  a.      Overschrijving
  b.      Contant bij afhalen
  c.      Kredietkaart/Visa,Mastercard/...
 2. Voor betaling met kredietkaart gelden de voorwaarden van de kaartuitgever.
 3. In geval de koper kiest voor verzending van de producten dient het totaal verschuldigd bedrag, inclusief handels- en verzendkosten, betaald te worden binnen de acht dagen na ontvangst van de orderbevestiging.
 4. Ook in geval de koper kiest om de producten af te halen bij Certo bvba (Kapelstraat 52, 2200 Herentals – België), dient de betaling te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging.  Hij kan in dit geval  contant betalen bij afhaling.
 5. Bij niet of niet tijdige (volledige) betaling binnen de 8 dagen na het versturen van de bestelbevestiging aan de koper, is de koper rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rentevoet op het openstaand bedrag.  De rente wordt berekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van volledige betaling.
 6. In geval van niet tijdige betaling door de koper van het totaal verschuldigd bedrag, inclusief handels- en verzendkosten en eventuele kosten conform artikel D.5., is Certo bvba bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper zijn betalingsverplichting is nagekomen.
 7. Bij niet naleving van de (betalings-)verplichtingen door de koper, is Certo bvba  gerechtigd alle hiermee gepaard gaande (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die Certo bvba heeft gemaakt, te vorderen van de koper, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de koper van ontvangen voorschotten voor nog niet geleverde producten).

 

E. Levering en leveringstermijn

 1. Certo bvba streeft er naar om voor de bestellingen, die vóór 22u op een werkdag via de webshop geplaatst zijn, een bestelbevestiging te versturen de dag na bestelling.
 2. Ingeval de koper kiest om de producten te laten verzenden naar het door hem opgegeven zendings-(of leveringsadres), worden de producten verzonden na betaling van het totaal verschuldigd bedrag, inclusief verzend- (en/of leverings)kosten.
 3. Ingeval de koper kiest om de producten op te halen bij Certo bvba , worden de producten overhandigd aan de koper na contante betaling van het totaal verschuldigd bedrag.
 4. Zodra de producten zijn verzonden, ontvangt de koper een verzendbevestiging op zijn opgegeven e-mail adres. 
 5. Op het ogenblik dat de producten op het opgegeven verzend- (of leverings)adres zijn geleverd, gaat het risico betreffende deze producten over op de koper.
 6. Indien de levering niet kan plaatsvinden omdat de koper de producten niet wenst te ontvangen of niet kan ontvangen, dan zijn de kosten voor het terugzenden voor rekening van de koper.
 7. Mocht de bestelling niet kunnen uitgevoerd worden binnen de 30 dagen, dan krijgt de koper hiervan een bericht.  De koper heeft dan de keuze de bestelling te laten doorgaan of te annuleren. Overschrijding van de leveringstermijn is niet onderhevig aan het recht voor schadevergoeding. 

 

F. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Certo bvba niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen.  Certo bvba is dan gerechtigd, mits schriftelijke mededeling, om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan een voorval, tekortkoming of omstandigheid dat buiten de schuld en/of risico van Certo bvba zich voordoet en waardoor Certo bvba  niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.  Tot deze voorvallen, tekortkomingen of omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, storingen in de communicatiesystemen, niet of niet tijdig levering van de toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. 

 

G. Herroepingsrecht

 1. De koper heeft een herroepingrecht vanaf het ogenblik van levering, of bij afhaling vanaf ontvangst van de producten, tot en met zeven werkdagen na levering.  Dit recht kan uitgeoefend worden zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief.
 2. De producten moeten zich in de originele staat bevinden, ongeopend en goed bewaard zijn, anders komen ze niet in aanmerking voor herroeping (retournering).
 3. Bij het uitoefenen van het herroepingrecht zijn de kosten voor het terugsturen ten laste van de koper.  De producten moeten goed verpakt en voldoende gefrankeerd teruggestuurd worden naar Certo bvba, Kapelstraat 52, 2200 Herentals – België.
 4. Wanneer de geretourneerde producten in goede staat ontvangen zijn door Certo bvba , wordt het bedrag, dat de koper betaalde voor deze producten, binnen de 30 dagen overgeschreven naar de bankrekening waarvan de betaling geschiedde.
 5. Certo bvba stelt het ten zeerste op prijs dat de koper vóór het retourneren van de producten contact opneemt met Certo bvba via e-mail (Certo@telenet.be) of telefonisch (014/704921 )

 

H. Aansprakelijkheid

 1. De koper dient de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig (te laten) inspecteren. Bij gebreken en/of klachten dient de koper dit binnen de 24u na levering te melden via het versturen van een e-mail naar Certo@telenet.be
 2. Bij gegronde klachten neemt Certo bvba contact op met de betrokken leverancier.  De aansprakelijkheid berust steeds bij de leverancier van het product, nooit bij Certo bvba .
 3. Het bedrag van aansprakelijkheid is maximaal het bedrag van de geleverde producten.

 

I. Garantie

 1. Certo bvba biedt een garantie aan van 1 jaar enkel op onderdelen/ stukken.
 2. Garantie vervalt als het defect te wijten valt aan verkeerd gebruik, slecht onderhoud en of door kalk.(Natuurschade gelijk bliksem inslag is een verzekerings kwestie en geen garantie)
 3. U dient het defect onderdeel goed te verpakken en op te sturen naar Certo bvba
 4. Na controle word het onderdeel (als het in garantie valt) naar u verzonden.
 5. Werkuren en transport zijn NIET in garantie inbegrepen (Tenzij anders vermeld op de pagina van uw aankoop )
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken