Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

A. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding
tussen de “verkoper” genaamd ‘ Certo bvba’ met maatschappelijke
zetel te 2200 Herentals, Kapelstraat 52 en ingeschreven in de
kruispuntbank der ondernemingen (KBO) onder het nummer
0881.867.976 en eenieder die een aankoop verricht via de website
www.certo-espresso.be

2. Onder ‘koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of
rechtspersoon die tot Certo bvba in een contractuele relatie staat uit
hoofde van een met Certo bvba gesloten koopovereenkomst, of een
andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan, alsmede elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Certo bvba een koopof andersoortig overeenkomst via de webshop wenst aan te
gaan. Onder ‘koper’ wordt ook verstaan degene die opdracht geeft
en voor wiens rekening producten en/of diensten worden geleverd.

3. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van
toepassing.

4. Op alle door Certo bvba gedane aanbiedingen, offertes en
aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van
toepassing. Alle geschillen tussen betrokken partijen zullen
voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in België.

5. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen er Aanvullende
Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of
diensten. Deze gelden boven de Algemene Voorwaarden, mochten
er verschillen tussen bestaan, tenzij anders is bepaald.

6. Afwijkingen op één of meerder bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden kan enkel als het
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Certo bvba en
de koper. Alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
en eventuele Aanvullende Voorwaarden blijven dan onverminderd
van kracht.

7. Certo bvba behoudt zich het recht voor toekomstige bestellingen de
Algemene Voorwaarden en/of Aanvullende voorwaarden op elk
ogenblik aan te passen en/of aan te vullen.

8. Door het accepteren van een aanbod, het plaatsen van een
bestelling of het geven van een opdracht – ongeacht welk
communicatiekanaal is gebruikt - aanvaardt de koper deze
voorwaarden zonder enig voorbehoud.

B. AANBOD, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN


1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2. Een op naam gemaakte offerte is twee weken geldig, tenzij een
andere termijn vermeld staat in de offerte.

3. Een overeenkomst komt tot stand zodra Certo bvba een
bestelbevestiging overhandigt aan de koper of deze verzendt naar
het door de koper opgegeven e-mail adres. De koper en Certo bvba
komen uitdrukkelijk overeen dat bij elektronische communicatie
een geldige overeenkomst tot stand komt, ook als een
handtekening ontbreekt.

C. PRIJZEN

1. Alle vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro,
exclusief BTW en exclusief handels- en verzendkosten, eventuele
belastingen of andere heffingen.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3. Handels- en/of verzendkosten worden duidelijk aan de koper
meegedeeld.

4. De koper is de prijs verschuldigd die Certo bvba in de
bestelbevestiging (zie artikel B.3 van deze Algemene Voorwaarden)
heeft meegedeeld. Fouten in de prijsopgave zoals evidente
onjuistheden, kunnen ook na het tot stand komen van de
overeenkomst door Certo bvba worden gecorrigeerd.

D. BETALING

1. Bij bestellingen via de website van Certo bvba kan de koper betalen
door gebruik te maken van :
a. Overschrijving
b. Contant bij afhalen
c. Kredietkaart/Visa,Mastercard/...

2. Voor betaling met kredietkaart gelden de voorwaarden van de
kaartuitgever.

3. In geval de koper kiest voor verzending van de producten dient het
totaal verschuldigd bedrag, inclusief handels- en verzendkosten,
betaald te worden binnen de acht dagen na ontvangst van de
orderbevestiging.

4. Ook in geval de koper kiest om de producten af te halen bij Certo
bvba (Kapelstraat 52, 2200 Herentals – België), dient de betaling te
gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de
bestelbevestiging. Hij kan in dit geval contant betalen bij afhaling.

5. Bij niet of niet tijdige (volledige) betaling binnen de 8 dagen na het
versturen van de bestelbevestiging aan de koper, is de koper rente
verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rentevoet op het
openstaand bedrag. De rente wordt berekend vanaf de dag waarop
de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van
volledige betaling.

6. In geval van niet tijdige betaling door de koper van het totaal
verschuldigd bedrag, inclusief handels- en verzendkosten en
eventuele kosten conform artikel D.5., is Certo bvba bevoegd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de
(verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper
zijn betalingsverplichting is nagekomen.

7. Bij niet naleving van de (betalings-)verplichtingen door de koper, is
Certo bvba gerechtigd alle hiermee gepaard gaande (buiten-)
gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die Certo bvba heeft
gemaakt, te vorderen van de koper, dan wel de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits
terugbetaling aan de koper van ontvangen voorschotten voor nog
niet geleverde producten).

E. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

1. Certo bvba streeft er naar om voor de bestellingen, die vóór 22u op
een werkdag via de webshop geplaatst zijn, een bestelbevestiging
te versturen de dag na bestelling.

2. Ingeval de koper kiest om de producten te laten verzenden naar het
door hem opgegeven zendings-(of leveringsadres), worden de
producten verzonden na betaling van het totaal verschuldigd
bedrag, inclusief verzend- (en/of leverings)kosten.

3. Ingeval de koper kiest om de producten op te halen bij Certo bvba ,
worden de producten overhandigd aan de koper na contante
betaling van het totaal verschuldigd bedrag.

4. Zodra de producten zijn verzonden, ontvangt de koper een
verzendbevestiging op zijn opgegeven e-mail adres.

5. Op het ogenblik dat de producten op het opgegeven verzend- (of
leverings)adres zijn geleverd, gaat het risico betreffende deze
producten over op de koper.

6. Indien de levering niet kan plaatsvinden omdat de koper de
producten niet wenst te ontvangen of niet kan ontvangen, dan zijn
de kosten voor het terugzenden voor rekening van de koper.

7. Mocht de bestelling niet kunnen uitgevoerd worden binnen de 30
dagen, dan krijgt de koper hiervan een bericht. De koper heeft dan
de keuze de bestelling te laten doorgaan of te annuleren.
Overschrijding van de leveringstermijn is niet onderhevig aan het
recht voor schadevergoeding.

F. OVERMACHT

1. In geval van overmacht is Certo bvba niet gehouden hun
verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Certo bvba is
dan gerechtigd, mits schriftelijke mededeling, om de overeenkomst
op te schorten of te ontbinden zonder enige vorm van
schadevergoeding.

2. Onder overmacht wordt verstaan een voorval, tekortkoming of
omstandigheid dat buiten de schuld en/of risico van Certo bvba zich
voordoet en waardoor Certo bvba niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen. Tot deze voorvallen, tekortkomingen of omstandigheden
behoren onder meer stakingen, brand, storingen in de
communicatiesystemen, niet of niet tijdig levering van de
toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

G. HERROEPINGSRECHT

1. De koper heeft een herroepingrecht vanaf het ogenblik van
levering, of bij afhaling vanaf ontvangst van de producten, tot en
met zeven werkdagen na levering. Dit recht kan uitgeoefend
worden zonder betaling van een boete en zonder opgave van een
motief.

2. De producten moeten zich in de originele staat bevinden,
ongeopend en goed bewaard zijn, anders komen ze niet in
aanmerking voor herroeping (retournering).

3. Bij het uitoefenen van het herroepingrecht zijn de kosten voor het
terugsturen ten laste van de koper. De producten moeten goed
verpakt en voldoende gefrankeerd teruggestuurd worden naar
Certo bvba, Kapelstraat 52, 2200 Herentals – België.

4. Wanneer de geretourneerde producten in goede staat ontvangen
zijn door Certo bvba , wordt het bedrag, dat de koper betaalde voor
deze producten, binnen de 30 dagen overgeschreven naar de
bankrekening waarvan de betaling geschiedde.

5. Certo bvba stelt het ten zeerste op prijs dat de koper vóór het
retourneren van de producten contact opneemt met Certo bvba via
e-mail (Certo@telenet.be) of telefonisch (014/704921 )

H. AANSPRAKELIJKHEID

1. De koper dient de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig
(te laten) inspecteren. Bij gebreken en/of klachten dient de koper
dit binnen de 24u na levering te melden via het versturen van een email naar Certo@telenet.be

2. Bij gegronde klachten neemt Certo bvba contact op met de
betrokken leverancier. De aansprakelijkheid berust steeds bij de
leverancier van het product, nooit bij Certo bvba .

3. Het bedrag van aansprakelijkheid is maximaal het bedrag van de
geleverde producten.

I. GARANTIE

1. Certo bvba biedt een garantie aan van 1 jaar enkel op onderdelen/
stukken.

2. Garantie vervalt als het defect te wijten valt aan verkeerd gebruik,
slecht onderhoud en of door kalk.(Natuurschade gelijk bliksem
inslag is een verzekerings kwestie en geen garantie)

3. U dient het defect onderdeel goed te verpakken en op te sturen
naar Certo bvba

4. Na controle word het onderdeel (als het in garantie valt) naar u
verzonden.

5. Werkuren en transport zijn NIET in garantie inbegrepen (Tenzij
anders vermeld op de pagina van uw aankoop )

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken